Świadczenie rodzicielskie
28.12.2015 Radosław Szymeczko 1245

Świadczenie rodzicielskie od dnia 1 stycznia 2016 r. przysługiwać będzie osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego np.: osoby bezrobotne, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych jak umowa zlecenia.

Przedmiotowe świadczenie ma być wypłacone w wysokości 1 000 zł, niezależnie od dochodu w rodzinie przez:
52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka, lub przysposobienia jednego dziecka,
65 tygodni przy urodzeniu bliźniąt lub przysposobienia dwojga dzieci;
67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci lub przysposobieniu trojga dzieci,
69 tygodni- w przypadku urodzenia czworga dzieci lub przysposobieniu czworga dzieci;
71 tygodni- w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie lub przysposobieniu pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie otrzyma:
• matka lub ojciec (ale ten w razie wykorzystania przez nią przynajmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka);
• opiekun faktyczny w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;
• rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia;
• osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia.
Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).
Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie, dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub w przypadku zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego będzie ustalane od miesiąca wejścia w życie ustawy czyli od 1 stycznia 2016r, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Wniosek złożony po wskazanym terminie skutkuje uzyskaniem prawa do świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Od 1 stycznia 2016 r., tj. po wejściu w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej świadczenie rodzicielskie oraz po opublikowaniu rozporządzenia z dniem 2 stycznia 2016r. można składać wnioski o świadczenie rodzicielskie w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach podane będą
po opublikowaniu rozporządzenia.

Podstawa prawna Dz. U. z 2015 r. poz. 1217.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
bip_logo_pomn1_grad.jpg
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane
bezpieczny i aktywny senior logotypy RGB-01.jpg
empatia-logo1.png